Obchodní podmínky společnosti Ferratum

Obchodní podmínky jsou dokument, který by Vás při uzavírání smluv na internetu měl vždy zajímat. Vymezují činnost a určují práva a povinnosti všech zapojených stran a také sankce a postihy v případě neplnění smluvených postupů.

Podmínky, které zde budeme probírat si můžete prohlédnout ZDE. Doporučujeme si je alespoň zběžně projít.

Úvod

 • Zde je uvedeno sídlo společnosti číslo jejího zápisu do obchodního rejstříku. Pozor, adresa kontaktních center či kanceláří, kde společnost pracuje může být úplně jiná.
 • V úvodním ustanovení pak může klient najít další základní informace o společnosti, o jejích produktech a o těchto podmínkách.
 • Je zde také definice pojmů tak, aby nemohli vzniknout spory ze špatného výkladu jednotlivých termínů.

Žádost a schválení půjčky

 • Už samotným zasláním žádosti souhlasí žadatel v plném rozsahu s těmito obchodními podmínkami.
 • Odesláním žádosti žadatel žádá, aby byla půjčka sjednána prostřednictvím sms zpráv.
 • Žadatel potvrzuje, že není v prodlení se splácením jakéhokoliv jiného dluhu, není uveden v registrech dlužníků a není stranou v žádném sporu který by mohl mít vliv na jeho schopnost splácet žádanou půjčku(např. se soudí s jinou společností poskytující půjčky).
 • Půjčka může být klientovi schválena i v nižší míře, než o jakou žádal. V takovém případě má žadatel stále možnost na původně žádanou výši dosáhnout tím způsobem, že pro poskytovatele vystaví směnku nebo smlouvu o výkupu.
 • Klient může v jednom časovém okamžiku čerpat pouze jednu půjčku.
 • Klienti, žijící ve stejné domácnosti, mohou čerpat najednou maximálně jednu půjčku.

Poplatek za půjčku

 • Jednorázový poplatek za půjčku se stanovuje pomocí tabulky č. 1.
 • Poplatek za poskytnutí půjčky je klient povinen zaplatit zároveň se splátkou půjčky.
 • Veškeré poplatky jako např. poplatek za bankovní převod nebo sms zprávy od poskytovatele hradí klient.

Tabulka poplatků za poskytnutí půjčky

Splatnost půjčky

 • termín splatnosti se vypočítá na základě dne, kdy byla klientovi půjčka poskytnuta.
 • Klient dostane od poskytovatele fakturu poštou nebo e-mailem.
 • Pokud klient fakturu nedostane do pěti dnů od poskytnutí půjčky, je povinnen to oznámit neprodleně poskytovateli.
 • Pokud klient neuvede při splácení půjčky variabilní symbol uvedený na obdržené faktuře, tak je půjčka považována za nesplacenou a poskytovatel si může účtovat úrok z prodlení či jiné penále.
 • Klient má nárok na předčasné splacení. Splátku provede stejným způsobem, jako v případě splacení v termínu splatnosti. Variabilní symbol k tomu potřebný si může vyžádat na telefonické lince.
 • Klient může zažádat o prodloužení splatnosti půjčky a to buď sms zprávou nebo elektronickým formulářem.
 • Splatnost se zpravidla prodlužuje o 15 dní a prodloužení je zpoplatněno poplatkem podle tabulky č. 2.
 • Prodloužení bude provedeno pouze v případě, že zákazník provede úhradu prodlužovacího poplatku do dvou dnů od schválení žádosti o prodloužení.

Tabulka poplatků za prodloužení splatnosti půjčky

Úroky a penále v případě nesplácení

 • Pokud klient řádně svou půjčku nesplatil může mu poskytovatel naúčtovat smluvní pokutu a náhradu vzniklé škody. Např. smluvní pokuta u půjček nad 6 000 Kč činí 10% z poskytnuté částky za každý započatý týden prodlení. Více v podmínkách.
 • Pokud nebude půjčka uhrazena do 3 týdnů od splatnosti, má poskytovatel právo ji postoupit společnosti Intrum Justitia s.r.o., se sídlem Praha 7, Dělnická čp. 213, PSČ 170 04, IČ: 25083236.
 • Penězi vymoženými od neplatícího klienta se postupně popořadě uspokojují náklady na: vymáhání dlužné částky – > poplatek za půjčku – > splatná půjčka – > úroky z prodlení – > ostatní.
 • Pokud je klient v prodlení se splacením půjčky více jak 45 dnů, má poskytovatel právo o tomto informovat registry dlužníků.

Odstoupení od smlouvy

 • Klient má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jeho uzavření a to bez udání důvodu. Za odstoupení je ale povinen zaplatit poskytovateli takový úrok, na který by mu vznikl nárok v případě, jako kdyby klient od smlouvy neodstoupil.
 • Odstoupení je nutné doručit poskytovateli poštou podle náležitostí. Více v podmínkách.

Odpovědnost

 • Klient se zavazuje, že uhradí všechny škody, které by mohly poskytovateli vzniknout např. uvedením nepravdivých informací.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty klienta, které by mohly vzniknou např. přerušením činnosti poskytovatele nebo technickými závadami v komunikačních kanálech, po kterých klient s poskytovatelem komunikuje.
 • Ani jedna strana není odpovědna za neplnění povinností podle smlouvy, pokud tomu zabránila vyšší moc.

Řešení sporů

 • Spory se budou mezi stranami řešit přednostně jednáním za účelem nápravy sporu.
 • Veškeré spory je podle platného zákona možno řešit prostřednictvím finančního arbitra.
 • Spory budou mezi stranami řešeny důvěrně. Během sporu ani po jeho skončení nemá ani jedna ze stran právo činit jakákoliv prohlášení pro média či veřejnost.

Ostatní

 • Veškerá oznámení musí být psána českým jazykem a odesílána poštou, faxem nebo e-mailem, na předem oznámenou adresu. Oznámení se považuje za doručené 5 dní po odeslání.
 • Klient se zavazuje, že do splnění povinností vyplývajících z této smlouvy, bude poskytovatele informovat o všech případných změnách jeho osobních údajů.
 • Poskytovatel má právo kdykoliv v průběhu půjčky postoupit svá práva vyplývající ze smlouvy jakékoliv třetí straně.
 • Poskytovatel má právo na zpracování osobních údajů za účely poskytnutí půjčky, posouzení bonity klienta apod. Toto právo má zároveň každá třetí strana, která má s poskytovatelem uzavřenou smlouvu na zpracování osobních údajů.
 • Klient má kdykoliv právo na odvolání práva na zpracování osobních údajů poskytovatelem.
 • Tyto podmínky se mohou kdykoliv změnit. Jejich změnu ohlásí poskytovatel minimálně 10 dnů předem na svých internetových stránkách. Na půjčky poskytnuté před změnou obchodních podmínek se nové podmínky neuplatní.